Перелік тестових письмових питань для перевірки кандидатів на посаду керівника Опорного закладу Комишанська ЗОШ І-ІІІ ступенів на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання

Перелік тестових письмових питань, критерії оцінювання

 1. Який сучасний документ стратегічного значення визначив напрями модернізації  та пріоритетні завдання розвитку освіти України?
 2. Які функції виконує  Єдина державна електронна база з питань освіти?
 3. Яку автономію держава гарантує закладам освіти?
 4. Якими є вимоги до опорного закладу освіти?
 5. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті?
 6. Якими документами визначаються повноваження та відповідальність керівника закладу освіти?
 7. Що належить до прав наглядової (піклувальної) ради закладу освіти?
 8. Який орган є вищим колегіальним органом громадського  самоврядування закладу освіти?
 9. У якому документі закріплені вимоги до компетентностей працівників, що слугують основою для формування професійної кваліфікації?
 10.  Що є підставою для утворення інклюзивного класу у закладі освіти?
 11.  Які документи можуть складатися у закладі освіти для забезпечення реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти?
 12. Хто здійснює контроль за виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу у закладі освіти?
 13. Що визначає стандарт освіти?
 14. Які компетентності здобувачів загальної середньої освіти належать до ключових?
 15. Що включає академічна свобода педагогічного працівника?
 16.  Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?
 17. Що лежить в основі формули, згідно з якою визначається порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами?
 18. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?
 19. Що означає якість освіти?
 20. Хто має право ініціювати проведення інституційного аудиту у позаплановому порядку?
 21. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?
 22. Що вважається порушенням академічної доброчесності?
 23.  Що таке «цикл освітнього процесу»?
 24.  Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?
 25. Якими є форми державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти?
 26. Які умови у закладі загальної середньої освіти свідчать про створення безпечного освітнього середовища?
 27. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу загальної середньої освіти?
 28.  Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план роботи?
 29. Яких принципів зобов’язані дотримуватися педагогічні працівники у відносинах з учнями та їх батьками?
 30. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?
 31. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура?
 32. З якою періодичністю переглядаються державні стандарти загальної середньої освіти?
 33.  На підставі яких документів реалізується індивідуальна освітня траєкторія учня?
 34. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?
 35.  Якими є основні види оцінювання результатів навчання учнів?
 36. На що спрямовується виховний процес у закладі загальної середньої освіти?
 37. Що необхідно розуміти під  гуманізацією освіти?
 38. Які ключові компетентності мають оцінюватися в системі загальної освіти України?
 39. Що  таке «ефективність управління закладом освіти»?
 40. Що є в основі педагогіки партнерства Нової української школи? 
 41. Що є найважливішою складовою  сучасного педагогічного процесу?
 42. Чим визначаються основні вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей  здобувача  загальної середньої освіти  відповідного рівня? 
 43. Які ключові компетентності Нової української школи?
 44. На чому сфокусовані нові освітні стандарти?
 45. На які основні етапи розрахована реформа Нової української школи?
 46. Які ключові завдання  сучасного освітнього менеджменту?
 47. Які нові форми здобуття освіти регламентує Закон України «Про освіту»?
 48. На який період розрахована Концепція  реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?
 49. Якими основними рисами повинен володіти такий тип керівника як «лідер»?
 50. Хто здійснює соціально-педагогічний патронаж у системі освіти?

        Із загального переліку питань у спосіб, визначений конкурсною комісією, для кожного учасника тестування обирається  30 тестових питань. Кожне питання  передбачає три варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним. На виконання тестових завдань відводиться 45 хвилин.

           Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %).

 Ситуаційне завдання (зразок) та критерії оцінювання

До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншими учнями.

Чи адресним є звернення батьків?

Якими мають бути дії директора у такому випадку?

           Ситуаційні  завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. На виконання ситуаційного завдання відводиться 30 хвилин.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Презентація та критерії оцінювання перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

           Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 15 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

         2  бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  

 0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

Конкурсна комісія проводить підсумки отриманих результатів завдань, виконаних кандидатами. Той з кандидатів, хто отримав найбільшу кількість балів (але не менше 50 % від запропонованих завдань), вважається переможцем конкурсного відбору.